Търсене Регистрация BG/EN

Общи условия

О Б Щ И У С Л О В И Я

Чл. 1. Настоящият документ установява правилата определени от „МОКО ТИЙМ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър на Р.България с ЕИК 202325261, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Триадица“, ул. „Свиленица“ № 8, наричано по-долу „Дружеството“, за ползване на услугите, които се предлагат посредством интернет страницата с електронен адрес: www.mokocca.bg

Чл. 2. Лицата, регистрирани посредством регистрационната форма, находяща се на гореописаната интернет страница са длъжни да спазват и се съгласяват с условията и разпоредбите на настоящите Общи условия. Последните са неразделна част от регистрационната форма и са публикувани на интернет страницата, подробно описана в предходния член.

Чл. 3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно Общите условия, като промените влизат в сила спрямо всички лица – регистрирани и нерегистрирани, след оповеставянето им на гореописаната интернет страница.

  1. ПРАВО НА РЕГИСТРАЦИЯ.

Чл. 4. (1) Всички физически лица имат право на регистрация без оглед на пол, възраст, социално положение, етническа или религиозна принадлежност, както и сексуална ориентация. Дееспособните лица участват лично, непълнолетните (14 – 18 годишна възраст) или ограничено запретените лица - със съгласието на поне един от своите законни представители (родител или попечител), а малолетните или напълно запретените чрез поне един от своите законни представители (родител или настойник).

(2) Обекти на снимковия материал са лицата, които са го предоставили или законните представители на тези лица.В случай на претенции от страна на трети лица за авторски права или засягане на законни права и интереси във връзка с представяне на снимков материал на трети лица, отговорност носят лицата, които са предоставили снимковия материал.

Чл. 5. „МОКО ТИЙМ“ ЕООД има право по свое осмотрение незабавно и без предизвестие да спира и ограничава правото на регистрация на лице, което действа в противоречие със законите в Р. България, настоящите Общи условия, морала или добрите нрави. Това право се упражнява чрез премахване на регистрацията му и незабавно прекратяване правата му за участие в процедури по кастинг.

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Чл. 6. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителите се съгласяват предоставените от тях чрез попълнената регистрационна форма или посредством друг способ лични данни да бъдат записани и съхранявани в базата данни на Дружеството, както и на интернет страницата с електронен адрес: www.mokocca.bg, като същите да бъдат използвани за кастингови цели или рекламни дейности (публично представяне, получаване на информация, новини, промоционални обекти, по поща, телефон, електронна поща, кратко съобщение или друг начин ) без допълнителни задължения или заплащане от страна дружеството.

  1. ОТГОВОРНОСТИ.

Чл. 7. Регистрираните лица поемат пълна отговорност за създаване на снимковия материал неговото съдържание, техническото и естетическото му качество, както и предоставянето му разположение на дружеството.

  1. ДЕКЛАРАТИВНА ЧАСТ.

Чл. 8. Лицата, попълнили и подали по надлежния ред – лично, със съгласието или чрез свой законен представител, гореописаната регистрационна форма, дават съгласието си:

Чл. 9. Участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни права върху изпратения от него снимков материал, уредил е правата за използването му с всички лица в съответствие с настоящите Общи условия, ЗАПСП и останалото приложимо законодателство. Дружеството не е отговорно и не може да бъде държано отговорно в случай на претенции за авторство на публикуваните материали от трети лица.

При тълкуването на настоящите Общи условия се прилага законодателството на Република България.